Avis Legal

Condicions Generals del lloc web Punt Vermell (aplicable a partir de 2018.05.25)

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que substituirà l’actual normativa vigent (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE)), PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL informa: El titular d’aquest lloc web (www.puntvermell.com.) és PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL, amb CIF B63629935 i domicili social a Emili Botey, 20, baixos, 08402 GRANOLLERS (BARCELONA), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 36958, foli 171, full 293.206, inscripció 1. l’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: puntvermell@puntvermell.es.
USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATSLa navegació, accés i ús pel lloc web de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L., totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. contràriament a allò disposat per les presents condicions, la legislació vigent, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

 

PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

ÀREA PRIVADA

L’accés a l’Àrea Privada està restringit als clients de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L., i QAM ASSEGURANCES I SERVEIS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES CANYAMERES SL. L’usuari registrat podrà consultar i descarregar la documentació dels productes i serveis contractats durant el període d’un any a partir de l’emissió dels mateixos.

L’alta a l’Àrea Privada es realitzarà de forma automàtica en contractar els serveis d’PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L., o QAM ASSEGURANCES I SERVEIS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES CANYAMERES SL. I les dades d’accés, usuari i contrasenya, seran facilitats per correu electrònic al titular del compte.

L’usuari es compromet a no facilitar la contrasenya a altres persones i a adoptar totes aquelles mesures que siguin útils per a mantenir-la en secret. L’usuari és l’únic i exclusiu responsable de la seva custòdia i de la utilització, autoritzada o no, per terceres persones.

L’usuari haurà de notificar immediatament a PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L., com a propietari del portal, qualsevol restricció d’accés, modificació o cancel·lació del compte de correu vinculat al compte d’usuaris o de la contrasenya que vulgui efectuar.

L’usuari té coneixement que l’accés al portal utilitzant la identitat o contrasenya d’un altre usuari, així com l’obtenció, ús o difusió de dades personals d’altres usuaris pot ser constitutiu d’una infracció legal i eventualment penal.

PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL, podrà, en qualsevol moment i quan ho consideri necessari per al bon funcionament del portal, donar de baixa a l’usuari registrat, sense perjudici del compliment de les obligacions que restin pendents en virtut d’aquestes condicions d’ús o de les transaccions que hagi acordat.

Així mateix, PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L., procedirà a donar de baixa a l’usuari registrat quan aquest perdi la seva condició de client, condició imprescindible per a l’accés a l’Àrea Privada.

Per la seva banda, l’usuari registrat, podrà donar-se de baixa com a usuari del portal a través de l’enviament de correu electrònic a puntvermell@puntvermell.es

 

MODIFICACIONS

PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Protecció de dades

El règim de protecció de dades aplicable a les dades tractades per PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L S.L. es regula en la Política de Privadesa i en les condicions generals de contractació del Servei de què es tracti. L’accés i / o utilització del lloc web per part dels usuaris del lloc web PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SLcom (des d’ara, els usuaris) implica necessàriament l’acceptació d’aquests textos legals, consentint el tractament de les dades en els termes descrits en tots dos textos.

PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L tracta les dades de forma lícita, lleial i transparent. Únicament tracta aquelles dades que són adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins determinats, explícits i legítims per als quals els obté, i no els tracta per a fins incompatibles amb aquells.

Els usuaris són responsables de la veracitat i actualitat de les dades que proporcionen als PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L, considerant exactes i actuals les dades facilitades per ells mateixos.

PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL informa que tant les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris a registrar-se com aquells que proporcionin per contractar qualsevol dels serveis oferts en PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SLcom o per resoldre qualsevol incidència que es comuniqui per qualsevol dels mitjans de contacte disponibles (telèfon, xat o correu electrònic), s’incorporaran als sistemes de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL i seran tractats de conformitat, i durant els terminis, definits en la Política de Privadesa i en les condicions generals de contractació del servei .

Per accedir i / o navegar pel lloc web de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. no cal aportar cap dada. El caràcter obligatori de la resposta a les preguntes que es plantegen, o de les dades que se sol·liciten a través del lloc web, s’indica mitjançant la incorporació d’un asterisc (*) a continuació de la pregunta o camp del formulari. En cas de no proporcionar les dades requerides no serà possible prestar el servei o funcionalitat sol·licitats.

Els usuaris han d’abstenir de proporcionar dades de caràcter personal d’altres interessats, llevat que disposin de la pertinent autorització, segons la qual aquests interessats hauran estat prèviament i degudament informats sobre el contingut de la present Política de Privadesa i, en concret, que consenten que les seves dades siguin facilitades a PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL per ser tractades d’acord amb les finalitats que corresponguin. En qualsevol cas, PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL cancel·larà les dades registrades pel que fa hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van demanar, i pot conservar–degudament bloqueados- durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada de una relació o obligació jurídica o de l’execució d’un contracte o de l’aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per l’interessat.

 

PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L no cedeix dades a tercers, llevat que una llei o una norma comunitària disposin el contrari, o si és necessari per a la prestació del servei contractat. En aquest cas, únicament comunica aquelles dades imprescindibles per gestionar la petició dels usuaris i de prestar els serveis contractats, de manera que la cessió respon a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica existent entre els interessats i PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL, el desenvolupament, compliment i control impliquen necessàriament la connexió de les dades i que inclou la transmissió necessària dels mateixos.

En cas que un usuari deixi un comentari o interaccioni socialment amb el lloc web de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SLcom oa les xarxes socials en què aquesta està present, ha de tenir present que les seves dades seran publicats en l’entorn en el qual actuï, és a dir, estarà autoritzant expressament la comunicació de les seves dades -associats a l’acció que realitzem a la resta d’usuaris que accedeixen al lloc web o xarxa social.

Els interessats poden exercitar els seus drets, i revocar el consentiment prestat, si s’escau per al tractament de les seves dades, en els termes descrits en la Política de Privadesa.

Per conèixer la nostra política d’instal·lació i gestió de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals consulta la nostra Política de Galetes.

Les condicions d’accés i tractament de dades per part de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L en qualitat d’encarregat del tractament es regulen en les condicions generals de contractació dels corresponents serveis.

Així mateix, PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C / Emili Botey, 20. 08402 Granollers GRANOLLERS (BARCELONA).

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L., aquesta s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. qualsevol variació i que PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de PUNT VERMELL GESTORS ADM

 

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L ..

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol i europeu. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS S.L. té el seu domicili a GRANOLLERS, Espanya.

 

FORMULARIS

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL amb CIF B63629935 i domicili social situat a CARRER EMILI BOTEY ALSINA, NUM 20 , BAIXOS- 08402 GRANOLLERS (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic gestoria@puntvermell.cat.

Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL.

Qualsevol sol·licitud d’informació, o reclamació que s’estimi pertinent, podrà plantejar-se al Servei d’Atenció al Client en els senyals identificades en aquesta clàusula. El Servei d’acusar recepció de la reclamació presentada mitjançant la remissió del pertinent justificant-amb la corresponent clau identificativa- a l’adreça de correu electrònic que s’ha de proporcionar al Servei d’Atenció al Client per tramitar la reclamació. Després de rebre una sol·licitud o reclamació per qualsevol dels mitjans indicats en el paràgraf anterior, PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL analitzarà el cas plantejat per l’usuari i li proporcionarà una resposta en la major brevetat possible, que en tot cas no superarà els quinze (15 ) dies naturals comptats a partir del dia següent al de rebre PUNT VERMELL GESTORS ADMINISTRATIUS SL la sol·licitud o reclamació.

Vols rebre el nostre news?

Share This